Внесете ги потребните податоци и регистрирајте се како Клакси возач.

Доколку сте член на веќе постоечка компанија внесете го пин кодот на истата, а доколку не сте можете слободно да регистрирате нова компанија со внесување на само три параметри.

Регистрирајте се и уживајте во поволностите кои ви ги овозможува Клакси.

Нов возач
Ако не сте член во постоечка компанија внесете податоци за нова компанија.
Потребна е активација на корисничката сметка за уредување на останатите податоци за компанијата, возачите и за возилата.

  Сакам да регистрирам компанија